OBCHODNÍ PODMÍNKY


internetový obchod
Greenloop.cz
fakturační adresa majitele: Ing. Jakub Dostál, Na Krupičárně 1673/7, 153 00, Praha 16 - Radotín
korespondenční adresa: Ing. Jakub Dostál, Na Krupičárně 1673/7, 153 00, Praha 16 - Radotín
IČ: 06422594
pro prodej zboží prostřednictvím on‐line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.greenloop.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu
Greenloop.cz, sídlo majitele Ing. Jakub Dostál, Na Krupičárně 1673/7, 153 00, Praha 16 - Radotín,
identifikační číslo: 06422594, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu
s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím
a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese www.greenloop.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v
rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.


1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo
z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu.

2.4.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 120 kalendářních dnů nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.

3.3.
Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
území České republiky.

3.4.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.
objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a

3.4.3.
informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako
„objednávka“).

3.5.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího
zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle
kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ na stránce „3/4
Informace o Vás“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.

3.8.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména
s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).

3.9.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na výdejních místech:
‐ Praha 3, Husitská 502/36, Žižkov, 130 00
‐ Praha 16, Na Krupičárně 1673/7, 153 00

 on-line převodem peněz na místě pomocí QR kódu, vygenerovaném v mobilní bankovní aplikaci na výdejních místech:
‐ Praha 3, Husitská 502/36, Žižkov, 130 00
‐ Praha 16, Na Krupičárně 1673/7, 153 00

 bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2800674299/2010, vedený
u společnosti Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“); Jako variabilní symbol prosím vždy 
uvádějte číslo objednávky.

 přes platební bránu poskytovatele Global Payments Europe (gp webpay) nebo Shoptet Pay

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není‐li uvedeno výslovně jinak, rozumí se
dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu
zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření
kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se
nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat.

4.8. Je‐li to v obchodním styku obvyklé nebo je‐li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy
kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí
škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím

4.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby. Účtenka je vystavována v elektronické podobě, je kupujícímu zaslána na jeho e-mail a je rovněž umístěna do zákaznického účtu kupujícího, kde ji má kupující kdykoliv k dispozici k nahlédnutí a vytištění. V případě, že kupující požaduje vystavení účtenky v tištěné podobě od prodávajícího, vystaví mu ji prodávající na základě žádosti kupujícího zaslané na e-mail jakub@greenloop.cz a přidá ji k zakoupenému zboží.

4.11 Slevový poukaz (voucher) vydaný prodávajícím, na základě kterého je kupující oprávněn uplatnit slevu z kupní ceny za zboží nebo čerpat jinou výhodu, je možno uplatnit jen jedenkrát, pokud není na slevovém poukazu nebo v rámci marketingové kampaně výslovně uvedeno jinak.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze,
jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové
nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.
Nejedná‐li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží
nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Na
kalifornské žížaly se tato lhůta nestahuje. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Na násadu kalifornský žížal se
tato lhůta nestahuje, řeší se individuálně přes elektronickou poštu jakub@greenloop.cz.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího - Ing. Jakub Dostál, náměstí Svatopluka Čecha 1357/9
1008/13, 101 00 Praha 10 - Vršovice, či na adresu elektronické pošty prodávajícího
jakub@greenloop.cz.

5.3.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní
smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14)
dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí‐li kupující od
kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní
smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.
Prodávající vrátí peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to i v případě, že kupující zvolil jiný
než nejlevnější způsob dodání zboží. To platí pouze v případě, že kupující neměl nárok na
dopravu zdarma a hradil tedy poštovné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí‐li kupující od
kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.
V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě
vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na
účet určený kupujícím.

5.7.
Je‐li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‐li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. ŘEŠENÍ SPORŮ


6.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

6.2.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

6.3.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z
kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn
mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou
dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

6.4.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím
elektronické adresy jakub@greenloop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.5.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a
to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem
sporu, u prodávajícího poprvé.

6.6.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy
ODR dostupné na webové stránce www.europa.eu/consumers/odr/.

6.7.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

6.8.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského
sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a
obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

6.9.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká
republika.

6.10.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


7.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.2.
Je‐li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.3.
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.

7.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít.


7.5.
 V případě, že si kupující zboží objedná, ale nevyzvedne ve lhůtě stanovené přepravcem, má
prodávající právo požadovat odškodnění ve výši 500 Kč + za cena zvolenou dopravu. Odškodnění
kompenzuje čas za přípravu, balení, objednání dopravce, řešení situace a ušlý zisk. Poplatek se
nebude účtovat pouze z opodstatněných důvodů, na kterých se prodávající s kupujícím dohodli.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §
2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1.
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2.
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3.
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‐li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5.
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.
Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené
jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá‐li to z povahy zboží.

8.4.
Projeví‐li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního
zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8.5.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Ing. Jakub Dostál,
Na Krupičárně 1673/7, 153 00, Praha 16 - Radotín, v níž je přijetí reklamace
možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího
reklamované zboží.

8.6.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může
upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

9.2.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.

9.4.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení,
popřípadě název společnosti, adresa bydliště, místa podnikání nebo sídla, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně
vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace
práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí‐li
kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro
účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o
změně ve svých osobních údajích.

10.5.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto
zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány
v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

10.7.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí
zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou‐li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.
Požádá‐li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající
povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle
bez odpadu
předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace.

 

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho koncové zařízení. V případě, že je
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit,
aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas
podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.3.
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které ve vašem zařízení ukládají informace o
vaší návštěvě. Tyto soubory jsou nedílnou součástí všech elektronických obchodů a
nefungoval by bez nich např. nákupní košík či přihlášení.

11.4.
Kupující také souhlasí, že tento web využívá soubory cookies i pro reklamní a analytické
účely.

11.5.
Kupující má možnost odmítnout, aby cookies byly ukládány do jeho koncového zařízení
např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení nebo tím, že
web opustí.

 

12. DORUČOVÁNÍ


12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva
spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.
Je‐li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se
takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho
ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy
či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.

13.4.
Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.
Kontaktní údaje prodávajícího:
 adresa pro doručování: Ing. Jakub Dostál, Na Krupičárně 1673/7, 153 00, Praha 16 - Radotín
 adresa elektronické pošty jakub@greenloop.cz
 telefon: +420 774 611 551

V Praze, dne 15.5.2020